Algemene voorwaarden

 1. Na aanmelding

U heeft zich aangemeld of bent verwezen naar Ergotherapie Westfriesland, een eerstelijns ergotherapie praktijk. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische en open benadering. Het doel is u te helpen tot verbetering van uw situatie, indien mogelijk in een beperkt aantal sessies. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Daarna maken we samen met u een plan hoe uw doel te bereiken. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u aan huis, omdat de behandeling dan efficiënter kan plaatsvinden.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten/cliënten goed wordt geborgd. Tevens is de dossiervorming gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische) informatie mogen uitwisselen met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut. Is het in het kader van uw behandeling of begeleiding wenselijk informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, dan is daarvoor uw toestemming nodig. Wilt u kenbaar maken met welke betrokkenen we, in het kader van de behandeling of begeleiding, informatie mogen uitwisselen?

Ondergetekende verklaart de behandelend ergotherapeut toestemming te geven voor het opvragen en uitwisselen van informatie ten behoeve van de behandeling en begeleiding met:

 • Familielid/mantelzorger, namelijk:…
 • Huisarts
 • Fysiotherapie/ Oefentherapeut

0       Thuiszorg

 • Gemeente
 • Leverancier hulpmiddelen/voorzieningen
 • Zorgverzekeraar
 • CIZ
 • Ambulant begeleiding
 • Werkgever
 • Bedrijfsarts
 • Arbeidsdeskundige

0       anders, namelijk:…

* aanvinken wat van toepassing is

Wij raden u aan om ons Privacyreglement te lezen voor een uitgebreide omschrijving over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan. U vindt deze op onze website.

3 Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.

In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. NB: de overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk. Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.

4 Behandelafspraken

De duur per afspraak is gemiddeld 60 minuten. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail af te zeggen. Afzegging voor de maandagafspraken moet op vrijdag plaatsvinden. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt €50 bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.). Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en bent u niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht van €25. Deze is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken.

Middels ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de afspraken geldende bij niet of te laat afgemelde afspraken.

5 Aanwezigheid stagiair

De praktijk werkt graag mee aan het goed opleiden van aankomende ergotherapeuten. We verzorgen daarom regelmatig stagebegeleiding. Gedurende het jaar kan een stagiair in de praktijk aanwezig zijn. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiair bij uw behandeling, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw ergotherapeut.

6 Telefonische bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken op maandag tot en met donderdag tussen 8:30 – 17:30 uur op telefoonnummer 06 42989534. Op vrijdag is de praktijk gesloten. Wanneer uw ergotherapeut niet aanwezig is, kunt u een voicemail inspreken of een mail sturen aan info@ergotherapiewestfriesland.nl. U wordt zo spoedig mogelijk door uw ergotherapeut teruggebeld.

7 Klacht en compliment

De praktijk vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut. Dan kunt u samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Als u het moeilijk vindt uw ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, neem dan contact op met de praktijkhouder. Komen we er samen niet uit, dan verwijzen wij naar www.klachtenparamedici.nl voor een klachtenprocedure.

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via ons contactformulier op de website of per mail naar ons toesturen.